O co chodzi z tą geodezją? – czyli rola geodety w procesie inwestycyjnym

  • Post category:Informacje

Przebieg większości procesów inwestycyjnych można zgeneralizować do trzech głównych etapów:

1. Projektowanie
Na tym etapie geodeta przygotowuje mapę do celów projektowych. Zawiera ona informacje niezbędne dla projektanta – umożliwia opracowanie projektu zagospodarowania działki, usytuowanie budynku w jej granicach, ustalenie dostępu do mediów i wyznaczenie bezkolizyjnego przebiegu przyłączy. Istotne jest tu nie tylko sytuacyjne położenie obiektów względem siebie ale również przedstawienie ukształtowania terenu, tak by tzw. „zero” budynku, czyli poziom posadowienia posadzki parteru został zaprojektowany w odpowiedni sposób w stosunku do drogi dojazdowej przy której inwestycja będzie się znajdować.
Zatem mapy do celów projektowych potrzebujesz już na samym początku swojej inwestycji, idealnie byłoby rozpocząć realizację takiej mapy zaraz po wybraniu projektu.

2. Realizacja
Realizacja gotowego już projektu rozpoczyna się od jego geodezyjnego opracowania, czyli w telegraficznym skrócie – przygotowania tego co zaprojektowane do wyniesienia w teren. Kolejnym krokiem jest wytyczenie opracowanego już geodezyjne projektu w zakresie inwestycji, czyli stabilizacja i wyniesienie w terenie punktów, czy osi konstrukcyjnych budowli. Intensywność prac geodezyjnych na terenie budowy zależy od jej skomplikowania i wielkości. Ogół tych prac określa się jako geodezyjna obsługa inwestycji.

3. Oddanie do użytku lub eksploatacji
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, zarówno budynków jak i sieci uzbrojenia terenu, jest niezbędna do odbioru obiektu, co pozwala na jego późniejsze użytkowanie. W praktyce sprowadza się ona do pomiaru w terenie, stwierdzeniu zgodności usytuowania obiektów z projektem, sporządzeniu wykazu zmieniającego użytek gruntowy na właściwy dla działki zabudowanej oraz przekazaniu przez geodetę wyników prac do odpowiedniego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po otrzymaniu mapy z inwentaryzacji powykonawczej budynku i przyłączy można przystąpić do odbioru budynku.

Pokrótce scharakteryzowaliśmy najbardziej popularne prace wykonywane przez geodetów w trakcie Waszych inwestycji, ale nie myślcie, że mapa, tyczenie i inwentaryzacja, to jedyne czym geodeci się zajmują  jest wiele innych niecodziennych prac, o których już niebawem.