Oferta

Mapy do celów projektowych

Mapa wymagana jest do rozpoczęcia budowlanego procesu inwestycyjnego.

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem do wykonania projektu budowlanego – zarówno budynków jak i sieci uzbrojenia terenu. Taka mapa jest konieczna w przypadku każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. W celu sporządzenia mapy do celów projektowych, geodeta zgłasza pracę geodezyjną w odpowiednim miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po otrzymaniu materiałów wyjściowych przystępuje do ich aktualizacji. Skompletowana dokumentacja z przebiegu prac geodezyjnych wraz z ich wynikami przedkładana jest w formie operatu technicznego w PODGIK, gdzie po kontroli otrzymuje się oklauzulowaną mapę do celów projektowych. Ilość egzemplarzy zależna jest od zamawiającego. Czas trwania: W zależności od powiatowego ośrodka dokumentacji oraz stopnia skomplikowania od 4 do 12 tygodni.

Wytyczenia budynków

Geodezyjne wyznaczenie budynku w terenie, niezbędne do rozpoczęcia budowy.

Wytyczenia budynków

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę można przystąpić do tyczenia głównych osi projektowych budynku. Odbywa się to na podstawie projektu budowlanego i planu zagospodarowania działki. Podczas prac terenowych przenosi się główne osie konstrukcyjne na ławy ciesielskie, oraz stabilizuje się repery wysokościowe w celu wyznaczenia projektowanego poziomu posadzki parteru. Tyczenie najlepiej jest wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych.

Inwentaryzacje powykonawcze

Mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest konieczna do odbioru budynku.

Inwentaryzacje powykonawcze

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, zarówno budynków jak i sieci uzbrojenia terenu, jest niezbędna do odbioru obiektu, co pozwala na jego późniejsze użytkowanie. W praktyce sprowadza się ona do pomiaru w terenie, stwierdzeniu zgodności usytuowania obiektów z projektem, sporządzeniu wykazów zmian użytków gruntowych i przekazaniu przez geodetę wyników prac do odpowiedniego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Wydzielenie działek budowlanych, wyjście ze współwłasności, podziały rolne i leśne.

Podziały nieruchomości

Praca polega na podzieleniu dotychczasowej nieruchomości na co najmniej dwie nowe działki. Podziału można dokonać, jeżeli jest zgodny z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zgodnie z warunkami zabudowy, bądź przepisami odrębnymi. Procedurę podziałową geodeta rozpoczyna poprzez zgłoszenie w odpowiednim miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie, na podstawie ustaleń z klientem, sporządzany jest wstępny projekt podziału nieruchomości, który może być wykonany zarówno przez inwestora jak i geodetę. Wstępny projekt podziału podlega zaopiniowaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Po pozytywnym zaopiniowaniu przystępuje się do sporządzenia ostatecznego projektu podziału nieruchomości, wraz z operatem technicznym.

Wznowienia znaków granicznych

Odtworzenie uszkodzonych, zniszczonych lub przesuniętych znaków granicznych w terenie.

Wznowienia znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych ma miejsce, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone. Granica prawnie ustalona jest to granica dla której istnieje pełna dokumentacja geodezyjna oraz podstawa prawna ustalenia takiej granicy, czyli wydana prawomocna decyzja administracyjna lub orzeczenie sądowe. Granica taka może być ustalona w trybie np. rozgraniczeniowym, podziałowym, scalenia i wymiany gruntów, wywłaszczeniowym. Istnieje również możliwość wznowienia znaków granicznych w przypadku gdy granice według stanu prawnego nigdy nie były ustalane. Możliwe jest to wówczas gdy granice ujawnione w operacie z ewidencji gruntów i budynków są zgodne z faktycznym stanem posiadania oraz istnieją jednoznaczne dane pozwalające określić te granice z wysoką geodezyjną dokładnością. Wznowienie znaków granicznych polega więc na odnalezieniu miarodajnych dokumentów oraz śladów granicznych na podstawie których stabilizowane są znaki jednoznacznie określające granice nieruchomości. Jest to zatem czynność techniczna, a nie postępowanie administracyjne, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właściciela działki

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji drogowych, przemysłowych, budowlanych.

Obsługa inwestycji budowlanych

Geodezyjną obsługą inwestycji nazwano wszystkie czynności geodezyjne wykonywane przy realizacji wszelkiego typu inwestycji budowlanych. Do czynności tych zalicza się: stabilizację osnowy realizacyjnej, wytyczenia budowli zgodnie z projektem oraz planem zagospodarowania działki, kontrolę prawidłowości wykonywanych prac, obmiary robót do sprzedaży, monitoring przemieszczeń, odkształceń budowli, czy wykonanie mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nasi partnerzy